Складова система

Поръчки Системата "знае" какъв е разхода на всеки продукт и може автоматично да ви казва необходимото количество за поръчка.

Ревизии Може да направите частична(на един или няколко артикула) или пълна ревизия на всички артикули в склада. Ревизията ви предоставя информация за разликите и възможност автоматично да актуализирате количествата в системата спрямо реалните.

Подсещания за наличност Може да получавате подсещания при достигане на зададена от вас наличност за да не оставате без критични за вас артикули.


Подробни отчети С един поглед получавате информация как се е движил всеки продукт и консуматив във времето - продажби, заприхождаване, брак. Цялата тази инфомрация може да бъде извлечени в excel или pdf формат и предадена за осчетоводяване.